B.S. Express กำจัดจุดอ่อนส่งด่วน

ท่ามกลางการแข่งขันของ “ธุรกิจโลจิสติกส์” ที่ดุเดือด หลังได้อานิสงค์ของ “อีคอมเมิร์ซ” ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่เปลี่ยนไป