บริการเก็บเงินปลายทาง

1.

กรอก ข้อมูลเลือกบริการเสริม
“เก็บเงินปลายทาง” กดอนุมัติ

2.

รอพนักงานเข้ารับสินค้า จากผู้ส่ง
หรือร้านค้าออนไลน์

3.

จัดส่งสินค้าถึงปลายทาง
พร้อมรับเงินค่าสินค้าจากผู้รับ

4.

โอนค่าสินค้าที่เก็บได้คืนให้
หลังจากส่งสำเร็จภายใน 2-3 วัน

บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ขายสินค้า โดยที่ทางบริษัทจะเป็นผู้เก็บ
ค่าสินค้า โดยคิดอัตรา
ค่าบริการ 2% (ของราคาค่าสินค้า) ลูกค้าต้องทําการสมัครบัญชี COD พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง ผ่านทางการสมัครออนไลน์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเลขที่บัญชี COD เพื่อใช้บริการได้ทันที แต่สําหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลจะสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทาง
หลังการอนุมัติ
ซึ่งจะใช้เวลาดําเนินการไม่เกิน
1 วันทําการนับจากวันที่สมัคร

  1. สําเนาสมุดบัญชี
  2. หนังสือรับรองบริษัท
  3. หนังสือมอบอํานาจ
  4. หนังสือผู้รับมอบอํานาจ
  5. บัตรประชาชน กรรมการตามหนังสือรับรอง ผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจ