ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่ง

1. คำจำกัดความ

เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือบริบทเป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลง และเงื่อนไขจะมี
ความหมาย
ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

 1. “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส ขนส่ง พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง
  และตัวแทน
 2. “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งของ และมีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า
 3. “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า
 4. “ผู้ส่ง” หมายถึงบุคคลที่ส่งสินค้าแก่เรา ผู้ส่งอาจไม่ใช่ผู้ส่งสินค้า
 5. “ผู้รับมอบ” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบในใบนำส่งสินค้า
 6. “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลหรือผู้รับสินค้า เขา / เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น
  ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ
  หรือ สำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
 7. “สินค้า” หมายถึงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยเราเพื่อการขนส่งภายใต้
  1 ใบนำส่งสินค้า
 8. “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึงใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
  ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
 9. “ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้ รวมถึงที่อาจได้รับการแก้ไข
  หรือเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว
 10. “วันทำงาน” หมายถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในราชอาณาจักรไทย

2. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

เมื่อสั่งซื้อบริการของเราหรือส่งมอบสินค้าให้เรา คุณยอมรับข้อกำหนดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับมอบ และบุคคลอื่นใดที่มี
หรืออ้างว่ามีส่วนได้เสียกับสินค้า
ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข


3 .สินค้าต้องห้าม

3.1 รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้าม และคุณตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นสินค้า

 1. สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
 3. สินค้าที่เป็นและมีส่วนประกอบหลักเป็นแก้ว เครื่องลายคราม หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้อง
  ขวดแก้ว
  เซรามิค สุขภัณฑ์
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. สินค้าที่ใช้แล้ว สิ่งของสิ่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว สินค้าที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 6. แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
 7. ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 8. ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
 9. บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
 10. โทรศัพท์มือถือ Tablet Notebook
 11. เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
 12. เอกสารที่มีข้อมูลเป็นความลับ
 13. ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
 14. ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
 15. พืช
 16. สัตว์ที่มีชีวิต
 17. ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
 18. อาหารสด อาหารดิบ อาหารแช่เย็น แช่แข็งทุกชนิด
 19. การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 20. พัสดุบรรจุกล่องโฟม
 21. สินค้าที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า หรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
 22. สินค้าที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

3.2 แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหาย หรือการส่งมอบล่าช้าต่อรายการใดๆ
ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

3.3 คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดแก่เรา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันเป็นผล
จากการที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ หรือจากการส่งสินค้าใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1


4. สินค้าที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

เราอาจยอมรับรายการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เงื่อนไขการเรียกร้องก็แตกต่างจากปกติ

4.1 อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต

4.2 อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

4.3 บัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ

4.4 เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

4.5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ

4.6 แบตเตอรี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร

4.7 สินค้าที่แตก หักง่าย หรือเสียหายภายในหีบห่อที่ภายนอกอยู่ในสภาพเรียบร้อย


5. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้า

5.1 ผู้ส่งสินค้าต้องชดใช้ค่าเสียหาย และทำให้เราไม่เป็นอันตรายจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามการรับประกันต่อไปนี้

 1. สินค้าไม่ใช่รายการที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
 2. ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน
 3. ผู้ส่งสินค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากร การนำเข้า การส่งออกและอื่นๆ
  ที่ใช้บังคับทั้งหมด
 4. สินค้าถูกบรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

5.2 ผู้ส่งสินค้าจะต้องตระหนักว่า ในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย คำขอชดใช้ค่าเสียหายอาจไม่ได้รับการพิจารณา ถ้าสินค้าเป็นรายการที่ระบุไว้ในข้อ 4

5.3 ผู้ส่งสินค้าต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องในใบนำส่งสินค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งสินค้า (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์) และหมายเลขติดต่อ
 2. ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบ (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์) และหมายเลขติดต่อ
 3. ข้อมูลของพัสดุเช่น จำนวนแพ็คเกจ มูลค่าที่ระบุ จำนวนเงินเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ถ้ามี
 4. ประเภทของบริการ และ
 5. คำแนะนำพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ส่งจะต้องแนบเอกสารประจำตัวส่วนบุคคล (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง)
ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อบันทึก


6. การจัดส่งสินค้า

6.1 การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบ ซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
แต่ไม่จำเป็นต้องมี
ชื่อผู้รับมอบอยู่

6.2 ถ้าผู้รับมอบไม่พร้อมรับสินค้าตามที่อยู่ เราอาจจัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ (เช่น เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) พัสดุที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งมีพื้นที่รับของส่วนกลางอาจถูกส่งไปยังพื้นที่ดังกล่าว เช่น สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริหาร ฝ่ายต้อนรับ ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า เราจะไม่
จัดส่งสินค้าไปยัง
สถานที่ซึ่งไม่มีผู้รับ แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่งสินค้าและ / หรือผู้รับมอบ

6.3 เราจะไม่ส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้รับมอบซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า เว้นแต่จะได้
คำแนะนำจากผู้ส่งสินค้า ผู้รับมอบจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว


7. หลักฐานการจัดส่ง

7.1 จำเป็นต้องมีลายเซ็นจากผู้รับมอบเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง

7.2 ในกรณีที่ผู้รับไม่ใช่ผู้รับมอบ ผู้จัดส่งของเราจะพยายามยืนยันตัวตนของผู้รับอย่างสมเหตุสมผล จำเป็นต้องมีลายเซ็น
ของผู้รับดังกล่าวเพื่อเป็น
หลักฐานการจัดส่ง

7.3 ในกรณีพิเศษที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ผู้จัดส่งของเราจะเขียนเป็นหมายเหตุไว้ บางครั้งไม่สามารถลง
ลายมือชื่อได้ด้วยเหตุผลหลายประการ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ


8. การจัดส่งไม่สำเร็จ

8.1 อาจเกิดการจัดส่งไม่สำเร็จได้จากเหตุผลต่างๆ เช่น

 1. ผู้รับมอบปฏิเสธการจัดส่ง หรือจ่ายเงินเรียกเก็บเงินปลายทาง
 2. ไม่สามารถระบุหรือบอกตำแหน่งของผู้รับมอบได้อย่างสมเหตุสมผล
 3. ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมรอรับสินค้าตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
 4. สินค้ากำลังรอดำเนินการจากผู้รับมอบ (เช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการจัดส่ง รับสินค้าที่จุดบริการของเรา
  เลื่อนการจัดส่งเป็นต้น)

8.2 ประมาณวันที่จัดส่ง กรณีที่การจัดส่งไม่สำเร็จในครั้งแรก เราจะพยายามจัดส่งสินค้า (ครั้งที่ 2) ให้อีกครั้งหนึ่ง
ภายใน 2 วันทำการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถ้าผู้ส่งสินค้าเลือกที่จะไม่ใช้บริการ “จัดส่งวันเสาร์” วันเสาร์จะไม่นับเป็นวันทำงาน ตามข้อนี้

หมายเหตุ: การจัดส่งสินค้าในครั้งที่ 2 ทางบริษัทจะทำการการจัดส่งสินค้า ให้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับปลายทางได้ทำการยืนยันกับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเกี่ยวกับสถานที่และเวลาจัดส่งล่วงหน้าเท่านั้น

8.3 กรณีการจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จในครั้งที่ 2 ตามข้อ 8.2 นั้น เราจะพยายามจัดส่งสินค้า (ครั้งที่ 3) ให้อีกครั้ง
ซึ่งทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม

8.4 ถ้าเราเชื่อว่าข้อมูลของผู้รับมอบจากผู้ส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราจะพักสินค้าไว้ และขอคำแนะนำเพิ่มเติม
จากผู้ส่งสินค้า
ในกรณีที่ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้


9. การจัดส่งล่าช้า

9.1 “การจัดส่งล่าช้า” หมายถึงการจัดส่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าวันที่จัดส่งโดยประมาณ วันที่จัดส่ง
ที่กำหนด
เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น
และไม่มีการรับประกัน

9.2 ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ตั้งแต่ L1 ถึง Over Size ทางบริษัทจะทำการการจัดส่งสินค้า ให้ก็ต่อเมื่อ
ผู้รับปลายทางได้ทำการยืนยัน
กับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเกี่ยวกับสถานที่และเวลาจัดส่งล่วงหน้าเท่านั้น

9.3 ขณะที่เราพยายามส่งมอบสินค้าอย่างเหมาะสมตามตารางเวลาการจัดส่ง เวลาจะไม่ถือเป็นสาระสำคัญ
ในแง่ของการจัดส่งสินค้า
และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้า
ในการจัดส่ง


10. สินค้าที่ไม่ได้ส่งมอบและการส่งคืนสินค้า

10.1 จะถือว่าสินค้านั้นยัง “ไม่ได้ส่งมอบ” ในบางกรณี เช่น

 1. การจัดส่งซ้ำไม่สำเร็จ
 2. ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการตามประมาณวันที่จัดส่ง
 3. ผู้ส่งสินค้าไม่สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามคำขอของเรา หรือ
 4. ผู้ส่งสินค้าขอยกเลิกการจัดส่งและ / หรือส่งคืนพัสดุด้วยเหตุผลใดก็ตาม

10.2 สินค้าที่ผู้รับสินค้าไม่ได้ส่งมอบจะถูกส่งกลับไปให้ผู้ส่งสินค้า โดยผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากไม่มีผู้ส่งเราจะทำการปล่อยสินค้า จำหน่ายหรือขายโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ส่งสินค้า หรือบุคคลอื่น โดยเงินที่ได้นำไปใช้กับ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารและดุลยอดขายที่จะต้องคืนผู้ส่งสินค้า (ถ้ามี)

10.3 ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายเพื่อส่งสินค้าได้

10.4 สินค้าอาจถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้ส่งสินค้าโดยตรงหรือไปยังจุดบริการของเราซึ่งผู้ส่งสินค้า
เป็นคนกำหนดไปรับ

10.5 ถ้าจะส่งสินค้าที่ส่งคืนแล้วไปยังที่อยู่ของผู้ส่งสินค้า ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อ 6 ถึง 9

10.6 ถ้าจะรับสินค้าที่ส่งคืน ณ จุดบริการที่ผู้ส่งสินค้ากำหนด เราจะติดต่อผู้ส่งสินค้าในวันที่สินค้ามาถึงและผู้ส่งสินค้าจะต้องไปรับสินค้าดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หากไม่มีผู้รับเราจะทำการปล่อยพัสดุ จำหน่ายหรือขายโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ส่งสินค้า หรือบุคคลอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยเงินที่ได้นำไปใช้กับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และดุลยอดขายที่จะต้องคืนผู้ส่งสินค้า (ถ้ามี)


11. ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น

11.1 ผู้ส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และคำนวณตามวิธีการต่อไปนี้

 1. น้ำหนักขนาด หรือ
 2. การเปรียบเทียบขนาดของสินค้า (ผลรวมของความยาว ความกว้างและความสูง) และน้ำหนัก
  สำหรับวิธีนี้ขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันจะมีช่วงราคาต่างกันและค่าจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจริง
  จะขึ้นอยู่กับช่วงราคาของขนาดหรือน้ำหนัก แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

11.2 นอกจากนี้ยังอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าแรง ค่าคืนสินค้า
ค่าบริการด่วนพิเศษ ฯลฯ ในการส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


12. บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) และค่าบริการเก็บเงินปลายทาง

12.1 หากคุณเลือกบริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ส่งสินค้า จะต้องชำระค่าบริการเก็บเงินปลายทาง จำนวนเงินที่เราสามารถ
เรียกเก็บปลายทางได้ 2 กรณี คือ

 1. กรณีชำระเป็นเงินสด ได้สูงสุดจำนวน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า
 2. กรณีชำระ โดยโอนผ่านระบบธนาคาร ได้สูงสุด 50,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า

12.2 บริการเก็บเงินปลายทางไม่ทำให้เราเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันระหว่างเรา
กับผู้รับมอบ

12.3 ผู้ส่งสินค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน รวมทั้งการไม่ชำระเงิน เงินไม่เพียงพอ
และการปลอมแปลง


13. การแก้ไขที่อยู่และการกำหนดเส้นทางใหม่

13.1 หากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถให้ที่อยู่ทั้งหมดหรือที่ถูกต้องของผู้รับมอบได้ เราจะพยายามค้นหาที่อยู่ที่ถูกต้องและส่งมอบสินค้า หากไม่สำเร็จ
เราจะพยายามติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอคำแนะนำ หากต้องกำหนดเส้นทางใหม่หลังจากผู้ส่งสินค้า ระบุที่อยู่ที่ถูกต้องใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

13.2 หากผู้รับมอบขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้รับมอบจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าซึ่งจะให้คำแนะนำ
ในการกำหนดเส้นทางใหม่

13.3 การกำหนดเส้นทางใหม่จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม


14. สิทธิในการตรวจสอบ

14.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพื่อความปลอดภัย ความมั่นใจ ศุลกากร
หรือตามกฎระเบียบ

14.2 ในทำนองเดียวกันมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องเปิดและตรวจสอบสินค้าบางชิ้น
เราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังกล่าวอย่างเต็มที่
ซึ่งในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จัดส่งสินค้าหรือผู้รับมอบทราบล่วงหน้า

14.3 ขอตรวจสอบผู้ส่งสินค้าในการแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการส่งสินค้า เพื่อรณรงค์ไม่ส่งสิ่งผิดกฎหมาย
และยาเสพติด


15. ความรับผิดของเรา

15.1 ความรับผิดของเราในสินค้าใดๆ นั้นจะจำกัดเพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงและรวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า
เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างผู้ส่งสินค้าและเราและขึ้นอยู่กับการชำระเงินค่าธรรมเนียม
ประกันภัยของผู้ส่งสินค้า

15.2 เราจะไม่รับผิดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

 1. การสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้าที่บรรจุรายการดังระบุในข้อ 3.1
 2. การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า
 3. การสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้า เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  (ดูข้อ 16) หรือ
 4. การสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น

16. สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของเรา

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง

16.1 ความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของสินค้าอื่น

16.2 การกระทำหรือการละเลยโดยบุคคลที่ไม่ได้ทำงานหรือทำสัญญากับเรา เช่น ผู้ส่งสินค้า ผู้รับมอบ
บุคคลที่สาม
ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

16.3 เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ทั้งที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด หรือการใช้อาวุธสงคราม หรือปฏิกิริยาตอบโต้การกระทำเหล่านี้
รวมทั้งการยึดสินค้า การนัดหยุดงานของพนักงาน เหตุสุดวิสัย
(เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ)


17. การยื่นข้อร้องเรียน

17.1 หากคุณต้องการเรียกร้องในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสินค้าสูญหายบางส่วน คุณต้องยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
ต่อทีมรับข้อร้องเรียนของบี.เอส.ขนส่ง ภายในสิบสี่ (14) วันตามหลังจากส่งมอบ

17.2 หากคุณต้องการเรียกร้องค่าเสียหายในสินค้าทั้งหมด คุณต้องยื่นข้อร้องเรียนของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ทีมรับข้อร้องเรียนของบี.เอส.ขนส่ง
ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่เราได้รับการยืนยัน

17.3 จำกัดเพียงหนึ่งข้อร้องเรียนต่อใบนำส่งสินค้า.

17.4 คุณต้องส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อดำเนินการกับการเรียกร้องดังกล่าว

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม (จากทีมรับข้อร้องเรียนของบี.เอส.ขนส่ง หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับคนที่ไม่เป็นชาวไทย)
 3. หลักฐานเอกสารที่มีมูลค่า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บันทึกการทำธุรกรรมของธนาคาร
  พร้อมโฆษณาบนเว็บไซต์ เป็นต้น
 4. (หากเรียกร้องในนามของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของคุณ
 5. (หากเรียกร้องสินค้าที่ได้รับความเสียหาย) รูปภาพสินค้าได้รับความเสียหาย รวมถึงวัสดุและวิธีบรรจุ
  หีบห่อ

17.5 เราจะไม่ดำเนินการข้อร้องเรียนใดๆ จนกว่าคุณจะชำระค่าขนส่งทั้งหมดและคุณจะไม่สามารถหักจำนวนเงินค่าทดแทนของคุณ
จากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้

17.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากคุณตามเงื่อนไขการชดเชย

17.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายหลังจากการตรวจพบว่าข้อร้องเรียนดังกล่าว
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบและเงื่อนไข


18. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ใต้เขตอำนาจศาล
แห่งราชอาณาจักรไทย
โดยไม่อาจเพิกถอนได้