ค่าบริการแบบเหมาคัน

คำนวณค่าบริการ

บริการเสริมและเงื่อนไขบริการ

  • คำนวณ ณ อัตราราคาน้ำมัน 30 บาท/ลิตร
  • คำนวณจุดส่งปลายทาง อ.เมือง ของแต่ละจังหวัด
  • สามจังหวัดชายแดน บวกค่าเสี่ยงภัย 3,000 บาท
  • ราคาไม่รวมค่าแรง
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับ เส้นทาง สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสินค้าที่ขนส่ง
  • วงเงินประกันภัย จํานวน 500,000 บาท (สําหรับรถกระบะ)
  • วงเงินประกันภัย จํานวน 1,000,000 บาท (สําหรับรถ 6 ล้อ กับ 10 ล้อ)
  • วงเงินประกันภัย จํานวน 2,000,000 บาท (สําหรับมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป)

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มขึ้นจากวงเงินประกันภัยดังกล่าวได้ในราคาล้านละ 100 บาท